БУЛ ЕС АЙ ПРИДОБИВА ИНОВАТИВНАТА СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ ИНС ИНФО ТРЕЙДИНГ

24.10.2016 г.

В изпълнение на управленската си стратегия БУЛ ЕС АЙ взе решение да придобие софтуерния разработчик Инс Инфо Трейдинг.

Инс Инфо Трейдинг е основана през 2009 г. в София. Компанията се фокусира в разработването на иновативни End-To-End ИТ решения в областта на застраховането и финансовия сектор. Сред настоящите клиенти на Инс Инфо Трейдинг са Metlife - България, Застрахователно дружество "България", както и Националният гаранционен фонд (НГФ) , част от групата на Българска банка за развитие. 

Това придобиване ще даде възможност БУЛ ЕС АЙ да навлезе в пазара на ИТ услуги за клиенти от застрахователния и финансовия сектор.

Разработената от Инс Инфо Трейдинг иновативна платформа за управление на процеса по онлайн продажбите на застрахователни продукти Ins Info in Cloud представлява качествено нов продукт, както за българския пазар, така и за пазара в Европа, което ще даде стратегическо пазарно предимство за развитието на БУЛ ЕС АЙ в следващите години.

БУЛ ЕС АЙ ще инвестира в разработването и развитието на ИТ решения в областта на застрахователния и финансовия сектори.

Високата компетентност и опит на екипа на Инс Инфо Трейдинг са най-ценния актив за постигане на диверсификация на портфейла от предлагани услуги и значителното увеличение на пазарния дял на БУЛ ЕС АЙ.

БУЛ ЕС АЙ ПОДПИСА ДОГОВОР С МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

26.08.2016 г.

БУЛ ЕС АЙ, като водещ партньор в консорциум "ВИС 2020" подписа с Министерство на външните работи на 25.08.2016 г. договор № 57/ОП-И//25.08.2016г за възлагане на обществена поръчка с предмет " Надграждане и обновяване на Националната визова информационна система (НВИС)”. Стойността на договора е 2 970 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 10 месеца.+

Договорът е част от Проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на НВИС и на визовата дейност в консулските служби на Р България" е финансиран със средства на ЕС по фонд „Вътрешна сигурност” 2014-2020, в подкрепа на Национална цел 1: „Оперативно подпомагане в областта на визовата политика”. Проектът е на обща стойност 3 964 000.00 евро, със срок на изпълнение 51 месеца и ще приключи на 31.12.2019г.

Основната цел на проекта е чрез изграждане на композитна информационна система, надграждаща и обновяваща с нови функционалности съществуващата Национална Визова Информационна Система (НВИС), да се осигури възможност за централизирано подаване и обработка на заявления за визи за Р България през достъпен уеб базиран интерфейс.

Ще се оптимизира, улесни и повиши ефективността на работата на консулските служби чрез предоставяне на нова единна платформа за обработка на заявления за визи и издаване на визи, обработка на заявления за български документи за самоличност, издаване на временни паспорти, извършване на консулска регистрация на български граждани, извършване на нотариални заверки, легализации и регистрация на исканията за административни и други консулски услуги.

Надградената система ще интегрира наличните и отговарящи на всички нормативни и оперативни изисквания компоненти, системи и програмно обезпечаване на НВИС в Националния визов център (НВЦ), чрез изграждане на нови софтуерни модули за осигуряване на необходимите функционалности.

Към момента е извършен Анализ на текущите бизнес процеси и Функционална и техническа спецификация – Системен проект. Изпълнителят извърши обучение на ключови клиенти на НВИС и приключва работа по фаза „Внедряване”, след което ще осигури гаранционна поддръжка за срок от 12 месеца от датата на приемане на осъвременената информационна система

БУЛ ЕС АЙ ПОДПИСА ДОГОВОР С БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АНАЛИТИЧНО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

11.04.2016 г.

БУЛ ЕС АЙ бе избрана за изпълнител на обществена поръчка с предмет "Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на АВС (АctivityBasedCosting) в "Български пощи" ЕАД" . В рамките на договора БУЛ ЕС АЙ ще изпълни следните основни дейности:

 • Анализ на съществуващите работни процеси и информационни системи в „Български пощи” ЕАД. Разработване на нова методика за разпределение на разходите;
 • Проектиране, разработване внедряване, интеграция и имплементиране на информационна система за разпределение на разходите на „Български пощи” ЕАД".

Стойността на договора е 498 000 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение е 10 месеца.

БУЛ ЕС АЙ ИЗПЪЛНИ УСПЕШНО ДОГОВОР С МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНАТА СРЕДА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

28.12.2015 г.

БУЛ ЕС АЙ успешно изпълни обществена поръчка с предмет „Доизграждане на инструменталната среда на електронното управление на Република България (БеУ)“. Предметът на договора за обществена поръчка включваше следните дейности:

 • Анализ на разработените до момента концепция на БеУ, софтуерна архитектура на БеУ, електронна идентификация на БеУ, както и съществуващите и разработвани в момента проекти за нормативна уредба на БеУ;
 • Разработване на компонент за еднократна автентикация на ИС и/или служители в администрацията, основаващ се на SAML;
 • Внедряване на компонент за електронна оторизация, позволяващ дефиниране на гъвкави правила за разрешаване или ограничаване на достъпа до системни ресурси;
 • Развитие на шината за услуги (ESB) за връзка с компонентите за еднократна автентикация и електронна оторизация;
 • Разработване на система за генериране и обработка на бизнес събития. Предоставяне на възможност за интеграция на системата с други основни компоненти от инфраструктурата на БеУ;
 • Разработване на журнал на достъпа до ресурси в БеУ, основаващ се на системата за генериране и обработка на бизнес събития;
 • Интеграция на разработените компоненти и системи в средата на БеУ;
 • Обучение на 10 обучителя от администрацията за работа с разработените продукти.
Изпълненият договор е на стойност 2 100 000 лева без ДДС.

БУЛ ЕС АЙ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА РЕГИСТРИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТОРОВЕ

17.12.2015 г.

БУЛ ЕС АЙ, съгласно договор 171/19.10.2015 за обществена поръчка, проектира, разработи и внедри успешно в БАБХ информационна система за автоматизиране на работата на регистрите, свързани с продукти за растителна защита и торове и автоматизиране на процесите по публикуване и извличане на информация от тях. Обществената поръчка е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”.

При изпълнението на предмета на обществената поръчка БУЛ ЕС АЙ използва комбинирано две световно утвърдени методологии - методологията за цялостно управление на проекти на PMI (Project Management Institute) и методология за използване на единен (унифициран) процес (RUP) за разработването на софтуера.

БУЛ ЕС АЙ използва при изпълнението на договора следните основни технологични решения: Java Platform, Enterprise Edition, както и програмни интерфейси, предоставяни от Java EE 6; J2EE AS, Talend Open Studio, CDI , Eclipse, JBoss Tools, Sparx Enterprise Architect, JBoss RichFaces, Enterprise Java Beans, IBM BPM Process Designer, Jasper iReport, PostgreSQL , JasperReports, Maven, Hudson, JIRA, TestNG, Selenium.

Изпълненият договор е на стойност 1 080 000 лева без ДДС.

БУЛ ЕС АЙ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИ

12.12.2015 г.

БУЛ ЕС АЙ, като водещ партньор в консорциум "Ви джи би" изпълни договор № 134/07.07.2015 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър”. Обществената поръчка е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”.

В рамките на изпълнението на обществената поръчка „БУЛ ЕС АЙ” ООД проектира, разработи и внедри успешно в БАБХ национален електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни.

Изпълненият от БУЛ ЕС АЙ договор е на стойност 300 000 лева без ДДС.

БУЛ ЕС АЙ РЕАЛИЗИРА УСПЕШНО ИТ ПРОЕКТ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

11.12.2015 г.

В рамките на изпълнението на обществената поръчка по договор №133/07.07.2015 г. БУЛ ЕС АЙ, като водещ партньор в консорциум "Ви Джи БИ", проектира, разработи и внедри успешно в БАБХ информационна система за електронни регистри за храни от животински произход, храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти, както и нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри. БУЛ ЕС АЙ разработи обучителни материали и проведе обучение на 49 потребители и 5 администратори от БАБХ за работа с новоизградената система.

БУЛ ЕС АЙ изпълни договора за срок от пет месеца, като стойността на договора беше 310 000 лева без ДДС.

БУЛ ЕС АЙ УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ГРАДУШКИ

28.09.2015 г.

БУЛ ЕС АЙ изгради Информационната система за обмен на данни и прилагане на мерки при опасност от градушки (ИСОДГ) за нуждите на Агенцията за борба с градушките.

Разработената и внедрена информационна система се състои от следните основни компоненти:

 • Електронен регистър на настъпилите валежи от град;
 • Софтуерно решение за визуализация върху интерактивна географска карта на настъпилите валежи от град;
 • Софтуерно решение за интеграция и визуализация на данните от електронния регистър на настъпилите валежи от град с информацията от метеорологична радарна информационна система MRL5-IRIS;
 • Разработена и поддържана интерактивна географска карта „Градобитността в България”;
 • Уеб интерфейс и система за предоставяне на електронни административни услуги.
Системата беше разработена и внедрена за четири месеца, като стойността на договора беше в размер на 220 000 лв. без ДДС.

БУЛ ЕС АЙ РАЗРАБОТИ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО

26.07.2015 г.

БУЛ ЕС АЙ изпълни успешно Договор № 32/05.05.2015 г. на стойност 224 500 лв. без ДДС с предмет: „Създаване на единен регистър на обектите за съхранение на зърно и осигуряване на оперативна съвместимост”, осъществяван с финансовата подкрепа Оперативна програма „Административен капацитет".

Изградената информационна система покри напълно изискванията на възложителя, осигурявайки следните ключови функционалности:

 • Уеб приложение за управление и поддръжка на регистър на обектите за съхранение на зърно и отчетни данни за съхраняваните количества;
 • Уеб приложение за публичен достъп достъпните данни от регистъра и отчетите.
 • Уеб потребителски интерфейс и техническа реализация на предоставяната ЕАУ „Подаване на декларация за наличните количества съхранявано зърно по видове“
 • Автоматизиране на процеса по подаване на периодичните декларации за налични съхранявани количества зърно.
 • Реализиране на уеб услуги за интеграция с „Информационната система на НСЗ за реализиране на служебен обмен на данни и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ)“.
 • Предоставяне на уеб услуги за обмен на данни с„Регистър на земеделските производители“. Този канал за връзка на системите ще послужи за автоматизирани и/или ръчни справки с цел предоставяне на оперативна свързаност и техническо обезпечаване за комплекси административни услуги.
 • Регистриране на юридически и физически лица стопанисващи обекти за съхранение на зърно и външни системи за обмен на данни;
 • Регистриране на служители на Териториални звена и Централно управление на НСЗ.

БУЛ ЕС АЙ УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

01.06.2015 г.

БУЛ ЕС АЙ проектира, разработи и внедри успешно в БАБХ информационна система за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход.. Обществената поръчка е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Общата стойност на договора за възлагане на обществената поръчка и съответно на изпълнените услуги беше 575 600 лв. без ДДС.

При изпълнението на обществената поръчка бяха реализирани две електронни административни услуги обслужващи процеса по внос на стоки, за които се изисква проверка от органите на БАБХ. Електронните услуги дават възможност на бизнеса и гражданите да правят заявка за внос на стоки подлежащи на проверка от БАБХ и се предоставя възможност за електронно заплащане на услугите - подаване на CED и CVED. Изпълнението на обществената поръчка беше извършено при пълното прилагане на методологията за софтуерна разработка RUP (Rational Unified Process).

Като част от изпълнението на поръчката беше изпълнена доставка на необходимите софтуерни лицензи за бази данни, за нуждите на системата както и на сървърни системи и 10 броя работни станции за работа със системата .